RERA

RERA agrupa a totes les empreses que tinguin les seves instal·lacions principals a Catalunya i realitzin activitats o operacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 396/2006 en les quals els treballadors estiguin exposats o siguin susceptibles d'estar exposats a fibra d'amiant i materials que ho continguin.